/30
242

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Jeżeli towary niebezpieczne niektórych klas zapakowane są w ilościach ograniczonych, wówczas:

Question Image

2 / 30

W jaki sposób udziela się pomocy poszkodowanemu, w przypadku wystąpienia oparzeń termicznych?

3 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

4 / 30

Oznaczenie pojazdu lub zespołu pojazdów z przodu i z tyłu tym znakiem jest:

Question Image

5 / 30

Przy transporcie UN 1203, właściwy wpis w dokumencie przewozowym brzmi:

6 / 30

Który przewóz jest regulowany przez przepisy ADR?

7 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

Question Image

8 / 30

Podczas załadunku pojazdu materiałami niebezpiecznymi, należy przestrzegać następujących zasad:

9 / 30

W pojazdach przewożących towary niebezpieczne powinny znajdować się gaśnice proszkowe, które:

10 / 30

Obowiązkiem kierowcy pojazdu ADR podczas przejazdu przez tunel jest:

11 / 30

Transportując przesyłkę oznaczoną poniższą nalepką, należy:

12 / 30

Przewóz 12 ton brutto sztuk przesyłki zawierających towar niebezpieczny w ilościach ograniczonych jest dozwolony w:

Question Image

13 / 30

Do zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 9 zalicza się:

14 / 30

Kto odpowiada za dobór opakowania?

15 / 30

Pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

16 / 30

Transport materiałów niebezpiecznych przewożonych w cysternie odejmowalnej o pojemności mniejszej niż 1000 litrów:

17 / 30

Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie ładunku i pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne?

18 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

19 / 30

Klasa 4.1 ADR obejmuje:

20 / 30

Jeżeli doszło do pożaru pojazdu z materiałami niebezpiecznymi, wówczas:

21 / 30

W dziale 1.10 zawarte są przepisy, które:

22 / 30

Ograniczenia do oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami, wynikające z przewozu określonych ilości towarów niebezpiecznych, dotyczą:

23 / 30

Jakie towary niebezpieczne klasyfikowane są jako towary dużego ryzyka?

24 / 30

Transport materiałów klasy 3 w kontenerze cysternie o pojemności maksymalnej 3000 litrów:

25 / 30

O czym informuje numer rozpoznawczy zagrożenia występujący w górnej części pomarańczowej tablicy?

26 / 30

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL):

27 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

28 / 30

Co należy do obowiązków kierowcy pojazdu ADR przed załadunkiem?

29 / 30

Klasa 5.1 ADR obejmuje:

30 / 30

Do zagrożeń dominujących stwarzanych przez towary klasy 8 zalicza się:

The average score is 82%

0%Przewiń do góry