/30
120

PRZYKŁADOWY EGZAMIN

1 / 30

Co należy do obowiązków kierowcy pojazdu ADR przed załadunkiem?

2 / 30

Przewóz towaru niebezpiecznego UN 1203 w sztukach przesyłki, z kodem ograniczeń „D/E”, jest dozwolony w:

Question Image

3 / 30

Poniższy znak oznacza zakaz ruchu:

Question Image

4 / 30

Pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

5 / 30

O jakim zagrożeniu ostrzega numer z górnej części tablicy?

Question Image

6 / 30

Z zapisów w dokumencie przewozowym wynika, że gazem trującym jest:

7 / 30

Zakaz umieszczania materiałów niebezpiecznych razem w jednym pojeździe dotyczy:

8 / 30

Pojazd oznakowany z przodu i z tyłu tym znakiem, może przejechać:

Question Image

9 / 30

Jakie środki należy zastosować przed rozpoczęciem przewozów towarów niebezpiecznych?

10 / 30

Transportując wg przepisów ADR odpady niebezpieczne niezbędne jest:

11 / 30

Jeżeli doszło do pożaru samochodu z materiałami niebezpiecznymi, wówczas:

12 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

13 / 30

Kto jest odpowiedzialny za oznakowanie ładunku i pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne?.

14 / 30

Co należy do obowiązków kierowcy pojazdu ADR przed załadunkiem?

15 / 30

Do wyposażenia ochrony ogólnej w przewozach ADR zalicza się łopata. Powinna ona znajdować się w pojeździe oznaczonym pomarańczowymi tablicami podczas:

16 / 30

Jeżeli towary niebezpieczne niektórych klas zapakowane są w ilościach ograniczonych, wówczas:

17 / 30

Sztuka przesyłki stworzona przez co najmniej dwa towary niebezpieczne zapakowane są do tego samego opakowania zewnętrznego:

18 / 30

Przewóz próżnych, nieoczyszczonych dużych pojemników do przewozu Luzem (DPPL):

19 / 30

Pojazd do przewozu towarów niebezpiecznych w certyfikowanych opakowaniach podlega:

20 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1733 TRÓJCHLOREK ANTYMONU, 8, II”?

21 / 30

Zamierzając przewozić materiały klasy 4.3, kierowca powinien:

22 / 30

Kanister do przewozu towarów niebezpiecznych powinien posiadać oznaczenia:

Question Image

23 / 30

W jakim przypadku następuje całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod działania ADR?

24 / 30

Materiałów klasy 4.3 nie należy gasić wodą, ponieważ:

25 / 30

Kto odpowiada za oznakowanie pojazdu przewożącego towary niebezpieczne?

26 / 30

Co oznacza zapis w dokumencie przewozowym „UN 1733 TRÓJCHLOREK ANTYMONU, 8, II”?

27 / 30

Co powinno zawierać oznakowanie sztuki przesyłki?

28 / 30

Jakiego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych, dotyczy wyłączenie spod regulacji ADR?

29 / 30

Transport drogowy towarów niebezpiecznych:

30 / 30

Ta nalepka informuje, iż materiał niebezpieczny:

Question Image

The average score is 79%

0%Przewiń do góry