0%

II WJO 1-30

1 / 31

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

2 / 31

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

3 / 31

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

4 / 31

Dozorem technicznym nazywamy:

5 / 31

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

6 / 31

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

7 / 31

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

8 / 31

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

9 / 31

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

10 / 31

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

11 / 31

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

12 / 31

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

13 / 31

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

14 / 31

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

15 / 31

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

16 / 31

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

17 / 31

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

18 / 31

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

19 / 31

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

20 / 31

Nieszczęśliwy wypadek to:

21 / 31

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

22 / 31

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

23 / 31

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

24 / 31

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

25 / 31

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

26 / 31

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

27 / 31

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

28 / 31

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

29 / 31

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

30 / 31

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

31 / 31

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

Your score is

The average score is 78%

0%


Przewiń do góry